MK-WORK - Nowoczesna Agencja Pracy - mk-work.pl
Polska Agencja Pracy MK Work poszukuje Pracowników do pracy na terenie Polski i Niemiec.

Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych oraz ochronie prywatności dla Kandydatów

Niniejszy dokument zatytułowany „Polityka ochrony danych osobowych” ma za zadanie stanowić mapę wymogów, zasad i regulacji ochrony danych osobowych w Michał Kuś Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie, Tarnów 9, 66-433 Tarnów, Województwo Lubuskie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000883219, posiadająca NIP 5993254339 (dalej jako: „Administrator” lub zamiennie „Spółka”) będącej administratorem danych osobowych, tj. podmiotem, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Michał Kuś Group Spółka z o.o. – jako Administrator danych osobowych – przykłada ogromną wagę do ochrony poufności i prywatności powierzonych Spółce informacji. Jednym z podstawowych obowiązków Spółki jest zapewnienie właściwego wykorzystywania oraz odpowiedniej ochrony danych osobowych zgromadzonych z związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością.

Dane osobowe są gromadzone na zasadzie dobrowolności. Dane osobowe są pozyskiwane poprzez udostępniony w serwisie internetowym formularz kontaktowy lub pocztę elektroniczną albo w ramach osobistego ich przekazania w siedzibie Spółki.

Gromadzimy także dane, których uzyskanie jest niezbędne w celu umożliwienia przekazania informacji lub świadczenia usług dla naszych klientów lub też przekazania informacji nt. możliwości zatrudnienia lub w przypadku odrębnego, wyraźnego żądania także informacji marketingowej.

Administrator jest zobowiązany chronić Twoje dane osobowe oraz szanować Twoją prywatność. Niniejszy dokument opisuje Twoje prawa w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych związanych z użyciem ich przez Administratora. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki.

Na potrzeby wykonywania prowadzonej przez Spółkę działalności korzystamy z kilku systemów informatycznych oraz strony internetowej (dalej jako „Strona WWW”). Za pośrednictwem Strony www.mk-work.pl można aplikować na stanowiska, oferowane przez Spółkę.

Dane osobowe zbierane przez Administratora to między innymi:

 1. Twoje imię i nazwisko, data urodzenia,
 2. dane kontaktowe: adres zamieszkania, adres Email oraz numer telefonu;
 3. wykształcenie oraz przebieg pracy zawodowej;
 4. jeżeli zalogujesz się na Stronie za pośrednictwem konta mediów społecznościowych: dane Twojego profilu;
 5. Dane dotyczące niepełnosprawności i związanych z tym udogodnień, które powinniśmy zapewnić CI w miejscu pracy;
 6. jeżeli skontaktujesz się z Nami możemy zachować zapis takiej korespondencji.
 7. zbieramy także informacje na temat Twojego korzystania z naszej strony, w tym między innymi informacje dotyczące adresu IP, typu przeglądarki, ruchu w serwisie w Twoim państwie, wykorzystywanych przez Ciebie zasobów oraz dane dotyczące lokalizacji. Dzięki powyższym informacjom korzystanie z naszej Strony będzie prostsze w przyszłości.
 8. zbieramy również informacje do celów marketingowych i na potrzeby prowadzenia analiz, w tym informacje dotyczące Twoich odpowiedzi na maile, wiadomości tekstowe, połączenia telefoniczne i inne kampanie marketingowe. Przed wysłaniem do Ciebie komunikacji marketingowej zapytamy Cię uprzednio o Twoją wyraźną zgodę;
 9. W niektórych przypadkach zbieramy również dane osobowe należące do kategorii danych szczególnej kategorii, inne niż dane o niepełnosprawności, jeżeli zezwalają nam na to przepisy prawa;

Administrator przeprowadzi niezbędną ocenę udostępnionych przez Ciebie danych, stanowiącą element procesu rekrutacji, która może wymagać wykorzystania danych przekazanych do przetwarzania. Wyniki oceny zostaną umieszczone w bazie danych Administratora, jako element procesu rekrutacyjnego.

W ramach części procesu rekrutacji, możemy zapoznać się ze szczegółami Twojego profilu w mediach społecznościowych w zakresie udostępnionym przez Ciebie i na zasadach wynikających z polityki prywatności danej platformy społecznościowej (np. Facebobok, Twitter, LinkedIn itp.) oraz innymi publicznymi informacjami i nagraniami z Twoim udziałem, wyłącznie w celu oceny i ustalenia Twojego doświadczenia i kompetencji zawodowych i uzyskania wiedzy czy Twój profil jest zgodny z kulturą i wartościami Administratora.

Administrator zbiera i przetwarza Twoje dane osobowe, aby:

 1. realizować usługi, których od nas oczekujesz, to jest w celu ułatwienia Ci procesu aplikowania oraz znalezienia odpowiedniej dla Ciebie pracy. Dotyczy to wysyłania Twoich danych do potencjalnych pracodawców oraz bieżącego informowania Cię o innych możliwych ofertach pracy drogą mailową, telefoniczną lub za pośrednictwem innych środków komunikacji;
 2. za Twoją zgodą przetwarzać je w celach marketingu bezpośredniego, np. drogą mailową, poprzez wiadomości tekstowe lub połączenia telefoniczne;
 3. usprawniać naszą Stronę WWW oraz inne istniejące lub nowe systemy i procesy, które ułatwiają nam pracę i pomagają odpowiednio przetwarzać i chronić Twoje dane;
 4. udostępniać dane odbiorcom (patrz niżej);
 5. zapewnić zgodność z przepisami prawnymi, jeżeli jest to konieczne;
 6. rozpatrywać incydenty i skargi;

w przypadku zdjęć lub filmów wykorzystać materiały do celów marketingowych. W takiej sytuacji Administrator poprosi Cię uprzednio o wyrażenie wyraźnej zgody na tego rodzaju działania marketingowe.

Prawnymi podstawami przetwarzania Twoich danych osobowych mogą być:

 1. Wykonywanie umów oraz kroki podejmowane w celu ich zawierania

Jeżeli już współpracujesz z nami lub zamierzasz zacząć z nami współpracę, przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych dla wszystkich tych celów jest dokonywane w celu zawarcia lub wykonywania umowy, co jest prawną podstawą upoważniającą Administratora do przetwarzania danych. W szczególności chodzi tu o pomoc w znalezienie dopasowanej do Ciebie oferty pracy oraz zapewnienie Ci pomocy i wsparcia w procesie aplikowania.

 1. Zgodność z wymaganiami prawnymi

Niekiedy przetwarzanie danych jest wymagane obowiązującymi przepisami prawa, albowiem organy administracji państwowej mogą zażądać od nas danych osobowych w związku z regulacjami prawnymi z powodów przewidzianych przepisami prawa (np. zapobieganie lub wykrywanie przestępstw) i w takich okolicznościach jesteśmy zobowiązani do przedstawienia właściwym organom Twoich danych.

 1. Nasz uzasadniony interes

Przetwarzanie danych osobowych w celu uzasadnionego interesu Administratora jest także niezbędne do realizacji podstawowych uprawnień Spółki i jej pracowników w związku z realizacją założeń biznesowych. Tego rodzaju przetwarzanie jest realizowane w sposób, który nie narusza Twoich podstawowych praw i wolności wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i jest współmierne do naszego interesu do przetwarzania Twoich danych. Przetwarzanie Twoich danych będzie miało miejsce tylko wtedy, kiedy nasz uzasadniony interes przeważa nad Twoimi interesami, prawami czy wolnościami.

Przetwarzanie danych osobowych w innych celach lub na innej niż opisane wyżej podstawie może mieć miejsce jedynie za Twoją zgodą.

Pamiętaj, że nie masz obowiązku przekazywać nam swoich danych osobowych. Jednakże bez podania nam wymaganego minimum informacji nasza współpraca z Tobą oraz świadczenie dla Ciebie naszych usług będzie niestety niemożliwe. Zakres przekazanych danych może też wpływać na zakres świadczonych przez nas usług.

Z uwagi na posługiwanie się przez nas systemami operacyjnymi przetwarzamy Twoje dane osobowe także bez ingerencji człowieka, tj. w sposób zautomatyzowany. Administrator korzysta ze zautomatyzowanych systemów oraz ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji (np. profilowania), by należycie i profesjonalnie świadczyć nasze usługi dla Ciebie oraz naszych klientów, którzy poszukują pracowników. W związku z tym przeprowadzamy wyszukiwanie list kandydatów wykorzystując zautomatyzowane kryteria (np. wykształcenie, stawki, dostępność etc.) oraz udostępnione nam przez klientów informacje zwrotne, w celu sporządzenia krótkiej listy, która zawiera uszeregowany wykaz kandydatów, którzy w najwyższym stopniu spełniają wymagania.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Administrator może przechowywać Twoje dane osobowe nie dłużej niż przez 2 lata od momentu rejestracji w serwisie Administratora, ale jeżeli zakwalifikujesz się do procesu rekrutacji dla któregoś z naszych Klientów lub znajdziesz zatrudnienie za naszym pośrednictwem, Administrator będzie przechowywał Twoje dane osobowe przez dłuższy okres, celem przestrzegania przepisów prawa, przez okres przewidziany właściwymi przepisami.

Czy przekazujemy Twoje dane osobom trzecim?

Przekazujemy Twoje dane osobowe innym odbiorcom w celu realizacji świadczonych przez nas usług, tj. aby wyszukać dla Ciebie odpowiednie miejsce zatrudnienia.

Udostępniamy Twoje dane także naszym usługodawcom (w szczególności dostawcy usług IT, którzy zajmują się hostingiem i wsparciem naszych systemów informatycznych oraz służby księgowo-finansowe), którzy realizują prace wymagające dostępu do Twoich dennych, np. prace serwisowe i administracyjne. Usługodawcy będą umownie zobowiązani do zachowania poufności Twoich danych i poszanowania Twojej prywatności w formie pisemnej umowy i powierzenie przetwarzania danych oraz będą oni posiadali dostęp wyłącznie do tych danych, które są im niezbędne do wykonywania swoich obowiązków.

Udostępniamy Twoje dane także naszym klientom, jako Twoim potencjalnym pracodawcom, przy czym są oni zobowiązani przestrzegać zobowiązań umownych i zachować poufności w odniesieniu do Twoich danych względem Nas oraz Ciebie;

Twoje dane może być także udostępniane organom państwowym (np. policji), jeżeli zostaniemy zobowiązani do ich udostępnienia.

Czy przesyłamy Twoje dane osobowe poza granice Unii Europejskiej?

Twoje dane mogą być przekazywane i przetwarzane w jednym lub w kilku państwach znajdujących się w Unii Europejskiej z uwagi na obszar działania naszego przedsiębiorstwa oraz lokalizację serwerów. Będziemy przekazywać Twoje dane wyłącznie do państw, które zdaniem Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni poziom ochrony twoim danym; w ramach zabezpieczeń przetwarzania danych udostępnianych za granicę przeważnie korzystamy z którejś z form umów o przetwarzania danych, które są zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Poniżej znajduje się lista Twoich prawa związanych z przetwarzaniem danych:

Prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz otrzymania kopii tych danych

Masz prawo zażądać otrzymania potwierdzenia, czy przetwarzamy jakiekolwiek Twoje dane osobowe. W przypadku ich przetwarzania, masz prawo do zażądania otrzymania od nas kopii Twoich danych. W niektórych przypadkach, masz prawo zażądania otrzymania od nas elektronicznej kopii Twoich danych. W ściśle określonych okolicznościach, masz prawo do żądania przeniesienia Twoich danych osobowych, co oznacza, że przekażemy je do danej strony trzeciej po twoim uprzednim żądaniu.

Prawo do wprowadzenia zmian w Twoich danych osobowych

Jeżeli zidentyfikujesz, że posiadane przez nas dane osobowe na Twój temat są nieprawidłowe, możesz poprosić o aktualizację lub jakąkolwiek poprawę tych danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych/prawo do zapomnienia

W niektórych okolicznościach masz prawo zwrócić się z prośbą usunięcia Twoich danych osobowych. Możesz dokonać tego w każdym momencie, a Administrator oceni, czy Twoja prośba zostanie zrealizowana, jednakże prawo do usunięcia danych może podlegać szczególnym regulacjom w zakresie przechowywania naszego obowiązku przechowywania tych danych. W przypadku, gdy Twoje żądanie będzie zgodne z prawem Administrator usunie te dane bez zbędnej zwłoki. Prosimy pamiętać, że gdy dane zostaną usunięte, Administrator zaprzestanie świadczenia usług na Twoją rzecz. Jeżeli chcesz się ponownie zarejestrować się na stronie będziesz musiał/a ponownie wprowadzić swoje dane osobowe.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

W niektórych okolicznościach masz prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jednak, w niektórych sytuacjach może to wpłynąć na ilość usług, które będziemy mogli Ci zaproponować.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Jeśli przetwarzanie Twoich danych przez Administratora odbywa się w ramach uzasadnionych interesów (i nie jest związane z jakąkolwiek inną podstawą prawną do przetwarzania danych) lub wiąże się z marketingiem bezpośrednim, masz prawo wnieść sprzeciw dotyczący przetwarzania twoich danych przez Spółkę, odnosząc się do konkretnej sytuacji.

Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw wskazanych powyżej, możesz zrobić to samodzielnie korzystając z następujących narzędzi kontaktowych:

 • Link / okienko kontaktu
 • Adres Email:  info@mk-work.pl

Po wysłaniu wiadomości z żądaniem skorzystania z przysługujących Ci praw, będziemy potrzebowali skontaktować się z Tobą w celu identyfikacji przed rozpoczęciem realizacji Twojego żądania. Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu zajmującego się ochroną danych osobowych, w Polsce będzie to Urząd Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzisz, że doszło do naruszenia Twoich praw w zakresie danych osobowych.

Pamiętaj, że odpowiadasz za bezpieczne przechowywanie Twoich danych do logowania się w naszym systemie, w szczególności hasła otrzymanego od nas lub stworzonego przez siebie. Te dane uwierzytelniające są wyłącznie do Twojego użytku. Nie możesz dzielić się swoimi danymi uwierzytelniającymi lub jakimikolwiek innymi szczegółami dotyczącymi Twojego konta z innymi osobami.

W jaki sposób możesz się z nami skontaktować?

W przypadku jakikolwiek pytań lub gdybyś chciał otrzymać więcej informacji na temat sposobu, w jaki dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych lub gdybyś chciał skontaktować się z inspektorem ochrony danych prosimy o kontakt mailowy z nami na adres info@mk-work.pl

W jaki sposób wprowadzamy zmiany do niniejszej Informacji?

Warunki niniejszej Informacji mogą się zmieniać od czasu do czasu. Będziemy publikować wszelkie istotne zmiany w niniejszej Informacji w odpowiednich zawiadomieniach na stronie internetowej lub kontaktując się z Tobą za pośrednictwem innych kanałów komunikacji.